ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์

การเกษตร1

ในสมัยที่ผลิตภัณฑ์ออแกนิคเริ่มได้รับความสนใจอย่างมาก หลายคนหันมารักสุภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี ซึ่งการบริโภคผักเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเป็นผักที่มาจากการพ่นสารเคมีมากมายก็คงไม่ปลอดภัย ซึ่งการเกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์

  1. ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า เนื่องจากระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการใช้วัตถุดิบและอาหารจากธรรมชาติซึ่งจะไม่ทำลายระบบของดิน และย่อมไม่ส่งผลเสียในด้านลบต่อพื้นที่และต่อมนุษย์ที่เป็นห่วงโซ่อาหาร อาหารของพืชที่เป็นไปตามระบบของธรรมชาติย่อมจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ดีกว่าทำให้พืชนั้นให้ปริมาณผลผลิตโดยไม่ทำให้พืชทรุดโทรม
  2. ให้อาหารปลอดสารพิษสำหรับชีวิตที่ดีกว่า เป็นที่แน่นอนว่าการทำการเกษตรอินทรีย์ คือการใช้อาหารบำรุงพืชหรือการกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติปลอดจากสารเคมีไม่มีการตกค้างใดๆเพราะระบบอินทรีย์จะสามารถสลายได้เองและไม่ส่งผลด้านลบต่อการบริโภค
  3. ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่า ปัจจุบันเคมีการเกษตรนับว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเกษตรกร แต่สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นการใช้วัตถุดิบปรุงแต่งจากธรรมชาติย่อมทำให้ต้นทุนการใช้งานประหยัดลดต้นทุนได้ดีกว่า
  4. ผลผลิตขายได้ราคาสูงกว่าผลผลิตจากการผลิต โดยใช้สารเคมีทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศประมาณ 10-30% ประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว เพราะดินได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้อัตราการป่วยไข้และเสียชีวิตของประชาชนทั้งประเทศลดจำนวนลง และประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการรักษาพยาบาลลงได้มาก

ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ นั่นคือความยั่งยืนของผืนดิน ถ้าดินดีพืชก็ย่อมแข็งแรงสมบูรณ์ดี ซึ่ง แนวทางเกษตรอินทรีย์นี้จะใช้แนวทางชีวภาพเป็นหลัก ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูบำรุงดินและปรับปรุงสมดุลของธาตุอาหารใน ดินไปพร้อมกัน ด้วยหลักการใช้วิธีการฟื้นฟูบำรุงจากอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นหลักของการหมุนเวียนแร่ธาตุอย่างพึ่งพาอาศัยกัน เพราะ หลักการทำงานในระบบธรรมชาติคือการหมุนเวียนธาตุอาหารกันเป็นปกติ โดยที่แร่ธาตุในผืนดินนั้นจะยังคงมีเพื่อเป็นอาหารพืชอย่างต่อเนื่อง การจะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ก็สามารถทำได้ในปัจจุบัน เพียงแค่ขอให้ผู้ที่อยากจะรับมีความตั้งใจ และมุ่งมั่น การปรับเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย